Regulamin i Cennik


REGULAMIN ZAJĘĆ/WARSZTATÓW 
Rok szkolny 2023/2024
prowadzonych w Akademii EcarteI. PODSTAWOWE POJĘCIA

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) zajęciach – należy przez to rozumieć spotkania o charakterze animacyjnym prowadzone (kontynuowane) w okresie od września /
października do czerwca nie tworzące zamkniętego cyklu spotkań,

b) warsztatach – należy przez to rozumieć zamknięty cykl spotkań animacyjnych o z góry określonym czasie trwania lub liczbie spotkań animacyjnych,

c) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę zapisaną na listę członków Akademii Ecarte.


II. GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem zajęć/warsztatów jest Akademia Ecarté

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania zajęć jest Mariola Moskwiak Czwojdzińska

3. Zajęcia/warsztaty są prowadzone przez uprawnionych Instruktorów.

4. W zajęciach/warsztatach mogą uczestniczyć tylko członkowie Akademii Ecarte. Uczestnik nie może odstępować udziału w opłaconych zajęciach/warsztatach osobom trzecim.

5. Warunkiem udziału w zajęciach/warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika – jeśli jest pełnoletni  lub przez rodzica/prawnego opiekuna uczestnika  –w przypadku osób niepełnoletnich, a także wypełnienie Karty Uczestnika Zajęć/Warsztatów i dostarczenie jej Instruktorowi oraz terminowe wniesienie opłaty zgodnej z ofertą zajęć/Warsztatów.

6. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów porządkowych obowiązujących na terenie miejsc w których prowadzone są zajęcia oraz stosować się do poleceń wydawanych przez Instruktorów, a także Pracowników ochrony w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia/warsztaty. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć/warsztatów.

7. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach/warsztatach jest dziennik zajęć/warsztatów prowadzony przez Instruktora.

8.Instruktorzy mają prawo do:

a) nie wpuszczenia na zajęcia osób pełnoletnich oraz nie dopuszczenia do aktywnego udziału dzieci, zalegających z opłatą za dany miesiąc, które mimo wcześniejszego przypomnienia (rodzicom/prawnym opiekunom) o konieczności wniesienia opłaty, po drugich zajęciach w danym miesiącu nie mają opłaconych zajęć.

b) w uzgodnieniu z koordynatorem, dokonywania skreśleń z listy uczestników zajęć/warsztatów.

9. Opłaty dokonuje się do pierwszych zajęć w miesiącu.

10. Zaległość w płatności przekraczająca 30 dni skutkuje wykreśleniem z listy uczestników zajęć i uruchomieniem procesu windykacji zaległych zobowiązań.

11. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Akademia.

12. Zmniejszenie liczby uczestników zajęć poniżej ustalonego minimum może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.

13. Powstanie grupy warsztatowej warunkuje zapisanie się określonego przez Akademię minimum uczestników oraz dokonanie przez uczestników wpłaty pełnej kwoty za warsztat w wyznaczonym przez Akademię terminie.

16. O ewentualnych uszkodzeniach sprzętu lub elementów wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty należy niezwłocznie poinformować Instruktora. Za uszkodzenia sprzętów/wyposażenia sali dokonane przez dziecko, odpowiedzialność ponosi rodzic/opiekun prawny i ponosi ewentualne koszty związane z usunięciem usterki.

17. Zabrania się przebywania na terenie gdzie prowadzone są zajęcia osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

18. Na terenie gdzie odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających.

19. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach/warsztatach, uczestnik lub rodzic/opiekun prawny uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich, obowiązany jest niezwłocznie o tym fakcie powiadomić koordynatora, przed ich rozpoczęciem.

20. W przypadku zgłoszenia wcześniej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach/warsztatach i skreślenia z listy uczestników zajęć/warsztatów, Akademia zwróci uczestnikowi zajęć/warsztatów uiszczoną część opłaty za niewykorzystane zajęcia/warsztaty po dniu rezygnacji/skreślenia z listy uczestników zajęć/warsztatów.


III. MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

1. Zajęcia/warsztaty odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Akademię, w godzinach między 8:00 a 22:00.

2. Czas trwania i terminy zajęć/warsztatów ustala Akademia

3. Z ważnych powodów Akademia ma prawo wyznaczyć inny czas, termin i miejsce odbywania się warsztatów/zajęć, o czym poinformuje uczestników za pomocą informacji pisemnej mailowo, stronie www.akademiaecarte.pl i na profilu facebook.pl


IV. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA/WARSZTATY

1. Wysokość opłat za zajęcia/warsztaty w Akademii reguluje  Oferta Zajęć/Warsztatów Akademii, ustalana przez Dyrektora.

2. Opłaty za zajęcia należy wnosić z góry do dnia, w którym rozpoczynają się pierwsze zajęcia w danym miesiącu.

3. Opłaty za warsztaty należy wnosić z góry w terminie i harmonogramie wyznaczonym przez Akademię.

4. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w trakcie miesiąca, lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w trakcie miesiąca, opłata wyliczana jest przez pomnożenie stawki za jedne zajęcia razy ilość dni treningowych.

5. Cennik określa standardową opłatę za miesiąc zajęć ( 4 treningi): 120zł/raz w tygodniu. W przypadku gdy w miesiącu wypada mniejsza/większa ilość treningów, opłata wyliczana jest proporcjonalnie do ich liczby.

6. W przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach dwa razy w tygodniu w Ożarowie Mazowieckim, Akademia przyznaje rabat - opłata wynosi 180 zł/miesiąc ( 8 treningów). W przypadku gdy w miesiącu wypada mniejsza/większa ilość treningów, opłata wyliczana jest proporcjonalnie do ich liczby.


7. Akademia przyznaje rabat w wysokości 10% przy zapisie rodzeństwa ( rabat otrzymuje drugie i kolejne dziecko).

8. Rabaty nie łączą się.

9. W przypadku zajęć prowadzonych we współpracy z Domem Kultury Uśmiech i Bemowskim Centrum Kultury obowiązują wewnętrzne cenniki


V. NIEOBECNOŚCI I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ/WARSZTATÓW

1. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach/warsztatach, Akademia nie zwraca wniesionej opłaty. Przy usprawiedliwionej i wcześniej zgłoszonej (SMS, TEL, E-Mail) przez rodzica/opiekuna prawnego dłuższej nieobecności ( minimum dwa treningi), istnieje możliwość przesunięcia odpowiedniej części wpłaty na kolejny okres.

2. Na zajęciach prowadzonych we współpracy z Domem Kultury Uśmiech i Bemowskim Centrum Kultury obowiązują wewnętrzne regulacje kwestii nieobecności.

3. Z ważnych powodów Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć/warsztatów lub zorganizowania zastępstwa.


VI. WYPOSAŻENIE PRACOWNI

1. Korzystanie z wyposażenia pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty może odbywać się wyłącznie zgodnie z jego  przeznaczeniem.

2. Uczestnicy zajęć/warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu miejsca w którym organizowane są zajęcia Akademii. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

3. Uczestnika zajęć/warsztatów obowiązuje dbałość o porządek w
pracowni, w której odbywają się zajęcia/warsztaty.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za zajęcia/warsztaty można dokonać:

a) przelewem na rachunek bankowy, wpisując tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/nazwę zajęć/miesiąc wnoszonej opłaty 

b) gotówką odliczoną kwotę

 c) zajęcia organizowane we współpracy Akademii Ecarte z Domami Kultury, uczestnicy opłacają bezpośrednio do Domów Kultury. Na tych zajęciach obowiązują wewnętrzne regulaminy i cenniki Domów Kultury.Formularz kontaktowy

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *

Like us on Facebook

Kontakt

akademiaecarte@gmail.com tel 887230881